Verantwoording

De vereniging KRO houdt zich aan de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep. In het kort komt die gedragscode erop neer dat we zorgen dat bestuur en toezicht van elkaar gescheiden zijn. Zo kan de Raad van Toezicht werkelijk objectief bepalen of het bestuur zuiver en in lijn met het verenigingsplan handelt en waar nodig bijstuurt.

Meer weten? In de statuten van onze vereniging, leest u hoe het exact in elkaar zit.

Register Nevenfuncties
Registers financiele belangen / beleggingen / geschenken
Rooster van aftreden leden raad van toezicht en Bestuur